Zespół Szkół w Mielniku

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

W związku z przedłużającym się brakiem prądu w Gminie Mielnik dzisiejsze lekcje on-line zostają odwołane. Materiały z poszczególnych zajęć będą przekazane uczniom przez wychowawców klas do godz. 9:00.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi i brakiem prądu w Gminie Mielnik informujemy, że lekcje on-line w dniu 26.01.2021 r. nie odbędą się z przyczyn technicznych. Nauczyciele poinformują o sposobie realizacji materiału na kolejnych zajęciach .

___________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Od 18 stycznia klasy I-III szkoły podstawowej wracają do nauczania stacjonarnego, zaś kl. IV-VIII kontynuują nauczanie zdalne.

Szczegółowe informacje na temat realizacji obu form zajęć dydaktyczno-wychowawczych znajdują się w zakładce COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi, procedurami oraz planami zajęć, a w przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod tel. 85 65 77 025.

___________________________________________________________________________________________________

Półkolonie w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku

W związku z dużym zainteresowaniem półkoloniami w ZS w Mielniku informujemy, iż zostaną one zorganizowane w dniach 11-15.01.2021 r. dla dzieci zgłoszonych do dnia 18.12.2020 r. do wychowawców kl. I – IV Szkoły Podstawowej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami dotyczącymi w szczególności zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, harmonogramu zajęć, opłat związanych z uczestnictwem dziecka w półkoloniach oraz dokumentami, które powinny być wypełnione i dostarczone przez rodzica do sekretariatu szkoły do dnia 08.01.2021 r. (piątek).

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod tel. 85 65 77 025.

___________________________________________________________________________________________________

Informujemy, iż w dniach 11-15.01.2021 r. w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku zostaną zorganizowane półkolonie zimowe dla dzieci z kl. I – IV. Szczegóły związane z organizacją zimowiska (harmonogram, koszt, wytyczne sanitarne) zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły do 31.12.2020 r.

___________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że dzień 22 grudnia jest ostatnim dniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Od dnia 23 grudnia 2020 r. do dnia 3 stycznia 2021 r. trwa przerwa zimowa przerwa świąteczna. Od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r. w całym kraju obowiązują ferie zimowe.

Semestr II roku szkolne 2020/2021 rozpoczynamy 18 stycznia 2021 r.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24.11.2020 r. stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do dnia 3 stycznia 2021 r.

Na podstawie powyższej decyzji:

  • nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół w Mielniku realizują naukę zdalną do dnia 22.12.2020 r.
  • ferie świąteczne trwają od 23.12.2020 r. do 3.01.2021 r.
  • ferie zimowe zostają przesunięte na okres od 4.01.2021 r. do 17.01.2021 r.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

Informujemy, iż na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach na zawieszenie zajęć w Przedszkolu w Mielniku oraz Żłobku Gminnym w Mielniku w okresie od 23.11.2020r. do 27.11.2020r. placówki zawieszają działalność dydaktyczno – wychowawczą, a prowadzenie zajęć odbywa się w formie nauczania zdalnego.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!

Lekcje zdalne dla uczniów kl.IV-VIII będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem lekcji w następujących formach:

– zajęcia online na platformie Microsoft Teams,

– udostępnianie materiałów dydaktycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych aplikacji.

Klasy I-III realizują zajęcia stacjonarne zgodnie z obowiązującym planem.

Uczniowie klas I-III mogą korzystać z zajęć świetlicowych oraz z obiadów tak jak do tej pory. Uczniom klas IV-VIII kwota za obiady w czasie zdalnego nauczania zostanie potrącona od następnej wpłaty.   

Zajęcia dodatkowe, indywidualne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne w kl.IV-VIII będą kontynuowane i realizowane w formie zdalnej zgodnie z planem.

W okresie zdalnego nauczania będzie możliwy kontakt poprzez pocztę elektroniczną lub osobisty (po wcześniejszym uzgodnieniu) i uzyskanie pomocy od:

– pedagoga szkolnego Pani Ewy Wierzby – wierzba-ewa@wp.pl

– psychologa szkolnego Pani Dominiki Zalewskiej – dzalewska42@gmail.com

Rodzice uczniów potrzebujących wypożyczenia laptopa ze szkoły, mogą zgłaszać się od poniedziałku po wcześniejszym  telefonicznym umówieniu się.

___________________________________________________________________________________________________

W zakładce COVID-19 zostały zamieszczone Zasady zdalnego nauczania w ZS w Mielniku oraz Plan lekcji on-line dla uczniów kl. IV-VIII obowiązujący od 26 października 2020 r.
Prosimy o zapoznanie się z powyższymi dokumentami oraz zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii, wątpliwości telefonicznie pod nr tel. 85 65 77 025 (sekretariat szkoły).

___________________________________________________________________________________________________

Informujemy, iż w związku z wprowadzonymi nowymi zasadami bezpieczeństwa dla stref żółtych w całym kraju, w dniu 19.10.2020 (poniedziałek) na trasie Olendry – Mielnik podstawione będą dwa autobusy.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga Rodzice, Uczniowie i Pracownicy szkoły

W związku z wprowadzeniem od 10.10.2020 r. “strefy żółtej” w całym kraju, od 12 października (poniedziałek) wprowadzamy na terenie szkoły obowiązek zakrywania ust i nosa poprzez noszenie maseczek bądź przyłbic ochronnych we wszystkich przestrzeniach wspólnych, tj. korytarzach, łazienkach i szatniach.

Informujemy, iż wszystkie sprawy należy załatwiać listownie (pozostawienie dokumentu w skrzynce znajdującej się przy drzwiach wejściowych do szkoły), telefonicznie bądź drogą emailową.

Osoby odbierające dzieci z placówki proszone są o przebywanie tylko i wyłącznie w wyznaczonej strefie (przy wejściu głównym).

___________________________________________________________________________________________________

Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dzień 14.10.2020r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu szkoła zapewnia opiekę dzieciom po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu (do 13.10.2020r. do godziny 12:00) i uiszczeniu opłaty za posiłek.

___________________________________________________________________________________________________

Ważne!!!

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zwolnieniem lekarskim p. Elżbiety Śnieżko od dnia 7 października 2020 r. do momentu powrotu nauczyciela, funkcję wychowawcy kl. I będzie pełnić p. Małgotrzata Pałyga.

___________________________________________________________________________________________________

 Konkurs!!!

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku ogłasza konkurs skierowany do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej. 

Zasady udziału w konkursie są proste. 

Wystarczy, aby każdy uczeń z danej klasy opłacił składkę na Radę Rodziców. 

Przypominamy: wysokość składki za pierwsze dziecko wynosi 30zł., za drugie 20 zł., za trzecie i kolejne 10 zł. Płatność w sekretariacie szkoły. 

Zwycięzcą konkursu zostanie grupa, która do dnia 30 października 2020 r. dokona (w przeliczeniu procentowym) największej ilości wpłat. 

Nagroda główna : niespodzianka dla całej klasy. 

Życzymy powodzenia. 

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!!!

Rada Rodziców, jako firmę ubezepieczjącą dzieci i młodzież Zespołu Szkół (szkoła i przedszkole) oraz Żłobka Gminnego wybrała Wiener TU SA.

Składka na ubezpieczenie:

żłobek i przedszkole 34 zł

szkoła podstawowa: 42 zł

Składka płatna do dnia 23.10.2020 r. w sekretariacie szkoły.

___________________________________________________________________________________________________

Uwaga!!!

Dnia 10.09.2020 r. (czwartek) o godz. 15.45 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej.

Przypominamy, iż wszystkie osoby z zewnątrz, które wchodzą do budynku ZS w Mielniku zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz posiadania maseczki ochronnej.

___________________________________________________________________________________________________

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2020 r.

godz. 9.00 – kl. I – III (hala)

godz. 9.30 – kl. IV – VIII (hala)

Po części ogólnej spotkanie z wychowawcami klasach.

Dodatkowe informacje w związku z wytycznymi MEN, GIS i MZ związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19:

  • dowóz dzieci autobusem szkolnym zgodnie z rozkładem jazdy
  • umożliwiamy obecność rodziców dzieci z kl. I – III (1 dziecko = 1 rodzic)
  • przypominamy, iż wszystkie osoby z zewnątrz, które wchodzą do budynku ZS w Mielniku zobowiązane są do dezynfekcji rąk oraz posiadania maseczki ochronnej


Procedury dotyczące bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące na terenie Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku od 1 września 2020 r. zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce COVID – 19.

__________________________________________________________________________________________________