Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku .

Data publikacji strony internetowej: 2020-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Treści spod kursora nie spełniają wszystkich trzech głównych wymagań,
 • Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-18. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Kozłowska, k.kozlowska@mielnik.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 65 77 025. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu niejest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Zespołu Szkół składa się z dwóch kondygnacji do którego jest 17 wejść. Trzy wejścia wyposażone są w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście główne do budynku szkoły podstawowej jest wejściem na kartę. Na parterze budynku nie ma barier stanowiących ograniczenia w poruszaniu się osób niepełnosprawnych ruchowo. Barierę stanowi brak windy, co uniemożliwia osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim dostanie się na piętro budynku.
 2. W budynku placówki nie ma wind. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody w budynku ZS posiadają spoczniki.
 3. Brak w budynku platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych dla niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku znajdują się pochylnie prowadzące do 3 wejść budynku.
 4. Przy budynku znajdują się trzy parkingi ogólnodostępne (przedszkole, szkoła podstawa), w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach nie są uregulowane.
 6. Placówka nie posiada osoby przeszkolonej z języka migowego. Jest możliwość zamówienia tłumacza przed wizytą także on-line.
 7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.